Sininen linja EU-politiikkaan

Lataa koko EU-ohjelma pdf-muodossa TÄÄLTÄ.

Sininen tulevaisuus on EU-kriittinen puolue.

EU-hankkeita on arvioitava nykyistä enemmän kansallisen edun näkökulmasta. Kannatamme itsenäisten valtioiden liittoa, emme liittovaltiota tai tulonsiirtounionia. Liittovaltiokehitys on ristiriidassa kansanvaltaisten periaatteiden kanssa. EU:ssa tulee tehdä yhteistyötä rajat ylittävien yhteisten asioiden kuten sisämarkkinoiden toimivuuden, ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden ja ilmastonmuutoksen torjunnan eteen.

Sininen tulevaisuus on EU:n uudistaja. Euroopan unionin tulee kyetä uudistumaan ja sopeutumaan ajan haasteisiin. EU-päätöksentekoa on tuotava enemmän kansalliselle tasolle ja EU-tason päätöksentekoa demokratisoitava. EU-sääntelyä ja -budjettia on karsittava. Siniset haluavat vähemmän mutta parempaa EU:ta.

Suomen on ajettava EU:ssa kansallista etuaan. Vaikutusvaltaamme on käytettävä suomalaisten puolustamiseen eikä mallioppilaana muiden jäsenmaiden miellyttämiseen. Suomen pitää tehdä nykyistä enemmän konkreettisia avauksia eri politiikan lohkoilla EU:ssa.

 

Sinisiä päälinjauksia EU-politiikkaan:

Klikkaamalla ruutuja pääset lukemaan aiheesta tarkemmin.

Sinisten EU-ohjelman esitykset:

  • EU:ta on uudistettava kansanvaltaisemmaksi. EU:lla on oltava kansalaisten luottamus. Brexit-äänestys osoitti, että EU-maissa kytee syvää tyytymättömyyttä EU:ta kohtaan. EU:n toiminnan tulee olla nykyistä joustavampaa suhteessa jäsenmaihin, byrokratiaa on karsittava ja toimintaa muutettava demokraattisemmaksi. EU:n tulee keskittyä suuriin kysymyksiin, joiden ratkaisemiseen tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä.
  • EU:n perussopimusten muutoksista tulee järjestää kansanäänestys Suomessa. Mahdollisilla perussopimusmuutoksilla on oltava suomalaisten tuki, joka mitataan kansanäänestyksellä.
  • EU-budjettia on pienennettävä. Iso-Britannian EU-eron jälkeisen budjetin suuruus on oltava enimmillään 1% jäsenmaiden yhteenlasketusta BKT:stä. EU:n toiminnassa voidaan säästää mm. byrokratiaa karsimalla, maataloustukijärjestelmää uudistamalla ja koheesiorahoituskriteerejä muuttamalla.
  • Suomen EU-komissaariehdokas eduskunnan nimitettäväksi. Nykyinen Suomen komissaarin valintamenettely ei ole läpinäkyvä eikä demokraattinen. Eduskunnan nimittämää ehdokkaan valintaa edeltäisi parlamentarismin mukainen laaja keskustelu, jonka myötä paras ja sopivin ehdokas valittaisiin. Jokaisella jäsenvaltiolla on oltava oma komissaarinsa myös jatkossa.
  • Eurojärjestelmän riskejä on vähennettävä. Ei uusia tukipaketteja. Taloudellista yhteisvastuuta ei pidä lisätä.  Euroalueesta eroaminen ja erottaminen on mahdollistettava. Jäsenmaiden on itse vastattava taloudestaan.
  • EU-maiden puolustusyhteistyötä tulee kehittää. Suomen tulee myötävaikuttaa sellaiseen EU-tasolla tehtävään puolustuksen yhteistyöhön, joka tukee Suomen kansallista puolustusta. Myös sotilaallista avunantoa on pyrittävä EU:n puitteissa kehittämään.
  • EU:n ulkorajavalvontaa on vahvistettava. Maahanmuuttoa on hillittävä auttamalla hädässä olevia ihmisiä lähempänä lähtöalueita. Turvapaikkahakemusten käsittely on siirrettävä EU:n ulkopuolelle.
  • EU:ssa tulee puuttua veroparatiisitoimintaan ja veronkiertoon. Veroparatiiseiksi luokitellut EU-maat tulee nostaa EU:n veroparatiisilistalle. Yritysverotuksen läpinäkyvyyttä tulee lisätä. Verot pitää maksaa siinä maassa missä tulos tehdään.
  • EU:ssa tarvitaan järkeviä ilmasto- ja ympäristötoimia. Ilmasto- ja ympäristöongelmilla on rajat ylittäviä vaikutuksia. Niiden taltuttamiseksi tarvitaan yhteisiä toimia. On hyvä, että EU:ssa pyritään päästöjen vähentämiseen, mutta samalla jäsenmailta vaadittavien toimien tulee olla tasapuolisia ja huomioida kansalliset erityspiirteet sekä Suomen ja EU:n globaalin kilpailukyvyn.
  • Suomen tulee aktiivisesti etsiä samanmielisiä kumppanimaita EU:ssa. Tarve korostuu Iso-Britannian EU-eron myötä. Pohjoismaat ovat tärkeimpiä verrokkimaita. EU:ta ei voi jättää yksinomaan Saksan ja Ranskan ohjaukseen.

Sinisten EU-ohjelma on hyväksytty puoluevaltuuston kokouksessa 24.3.2018.