NOPEAMPI SIIRTYMINEN KORKEAKOULUOPINTOIHIN

 

Toisen asteen opiskelijoille korkeakouluun tutustumisjaksot

TET-jaksot ovat hyvä keino tutustua työelämään ja kannatamme toisen asteen opiskelijoille samankaltaista käytäntöä myös korkeakouluopintoihin tutustumiseksi. Korkeakouluun tutumisjaksojen avulla opiskelijat pääsisivät perehtymään jatko-opintomahdollisuuksiin ja kartoittamaan itseä kiinnostavia aloja. Näin edistettäisiin jatko-opintoihin hakeutumista ja sopivan alan löytämistä.

 

Laadukkaasta opinto-ohjauksesta huolehdittava

Kannatamme toisen asteen opinnoissa tapahtuvaan opinto-ohjaukseen panostamista. Laadukkaalla opintojen ohjauksella voidaan edistää sopivan alan löytymistä sekä jatko-opintoihin hakeutumista. On huolehdittava, että opiskelijat saavat riittävästi myös henkilökohtaista ohjausta, ja että ammattitaitoisia opinto-ohjaajia on riittävästi ja heillä on mahdollisuus keskittyä työssään opintojen ohjaukseen. Myös varusmiespalveluksen aikaisesta opintoihin liittyvästä ohjauksesta huolehtiminen on tärkeää.

 

Lukiolaisten turhaa kuormittamista vähennettävä

Kannatamme ylioppilaskirjoitusten kehittämistä vähemmän kuormittaviksi sekä päivittämistä vastaamaan paremmin nykypäivää. Usean vuoden aikana opiskellun materiaalin ulkoa opettelu yksittäistä koetta varten ei ole enää tätä päivää. Yhteiskunnassamme tietoa on aivan eri lailla saatavilla kuin aikana, jolloin ulkoa opetteluun perustuvat ylioppilaskirjoitukset on otettu käyttöön. Tänä päivänä oleellista on kyky kriittiseen ajatteluun, tiedon soveltamiseen ja etsimiseen sekä tietolähteiden luotettavuuden arviointiin. Nämä taidot antavat myös hyvän pohjan korkeakouluopintoihin. Ylioppilaskirjoitusten kuormittavuutta voidaan vähentää esimerkiksi aineistotehtäviä hyödyntämällä ja varmistamalla, että ylioppilaskokeissa ja pääsykokeissa ei ole päällekkäisyyksiä. Ylioppilaskirjoitusten turhaa kuormittavuutta vähentämällä vähennetään myös uupumisesta johtuvia välivuosia.

 

Korkeakoulut voisivat tukea pääsykokeisiin valmistautumista

Mielestämme pääsykokeita hyödyntävien korkeakoulujen olisi syytä tukea osallistujia kokeeseen valmistautumisessa.  Tämä voisi tapahtua esimerkiksi verkkoluentojen avulla. Näin jokainen hakija saisi varallisuuteensa katsomatta tukea mm. pääsykoemateriaaliin perehtymisessä ja vastaustekniikan opettelussa. Verkossa toteutettuna valmennus edistäisi myös alueellista tasa-arvoa.

 

Opiskelijavalinnan avulla pyrittävä löytämään soveltuvat ja motivoituneet opiskelijat

Kunnioitamme korkeakoulujen autonomiaa ja luotamme siihen, että korkeakoulut pystyvät kehittämään opiskelijavalintoja yhä paremmiksi. Sujuvat siirtymät koulutusasteelta toiselle ovat tärkeitä, mutta oleellista on myös saada korkeakouluihin soveltuvat ja motivoituneet opiskelijat. Pidämme tärkeänä, että myös uudet alut ovat mahdollisia. Yhdellä koulutusasteella epäonnistuminen tai aiemmat opintovalinnat eivät saa johtaa siihen, että jatko-opintopaikkaan on käytännössä mahdotonta hakea. Emme kannata todistusvalinnan lisäämistä, mikäli korkeakoulut arvioivat sen johtavan epätarkoituksenmukaiseen lopputulokseen.

 

Avoimen korkeakoulun kautta enemmän tutkinto-opiskelijoita

Kannatamme avoimessa korkeakoulussa suoritettujen opintojen perusteella tutkinto-opiskelijoiksi otettavien määrän kasvattamista. Tutkinto-opiskelijoiksi hyväksyttävien osaamistasosta emme toivo tingittävän.