Sininen turvallisuusbudjetti 2020

Turvallisemman Suomen puolesta

Sinisten vaihtoehtobudjetti 2020

Luettavissa pdf-muodossa tästä.

Sinisten vaihtoehtobudjetti vuodelle 2020 on turvallisuus- ja perhebudjetti, joka asettaa tavallisten suomalaisten edun selvästi ensimmäiseksi. Siniset osoittaa budjetissaan lisärahoitusta lapsiperheille ja vanhustenhoitoon sekä poliisille, puolustusvoimille ja muille turvallisuuden takaajille. Siniset ottaisi yli 250 miljoonaa euroa vähemmän velkaa kuin Rinteen hallitus. Talouspolitiikka ei voi perustua velkavuoreen, joka jätetään seuraaville sukupolville maksettaviksi. 

NÄIN PUOLUSTAMME SUOMALAISIA PERHEITÄ

Perheet ovat suomalaisen yhteiskunnan perusta. Hyvinvointi rakentuu kodeissa, ja valtion tehtävä on turvata perheiden valinnanvapaus ja toimeentulon mahdollisuudet. Siniset tahtoo helpottaa lapsiperheiden arkea ja toimeentuloa palauttamalla verotukseen lapsivähennyksen, korottamalla kotihoidontukea ja pilotoimalla erityistä vauvarahaa vastasyntyneiden vanhemmille. 

Siniset kantaa huolta suomalaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Ketään ei tule jättää yksin. Siksi esitämme lisäpanostuksia harrastusmahdollisuuksien takaamiseksi kaikille, resursseja oppisopimuskoulutuksen lisäämiseksi ja merkittävää kärkihanketta, jolla torjuttaisiin koulukiusaamista ja nuorten syrjäytymistä varhaisen puuttumisen mallilla.

Ikäihmiset ansaitsevat arvokasta hoitoa ja huolenpitoa. Kasvattaisimme hoitajien määrää ja omaishoidon tukia, laskisimme lääkkeiden omavastuurajoja ja peruuttaisimme kotitalousvähennyksen leikkauksen, sillä siitä kärsivät eniten palveluja paljon käyttävät ikäihmiset. Kotitalousvähennys on myös tehokas keino vähentää harmaata taloutta ja kannustaa ihmisiä käyttämään usein nimenomaan pienten yritysten palveluja. Lisäksi keventäisimme eläkkeiden verotusta. Sinisten vaihtoehtobudjetissa on merkittävästi enemmän panostuksia suomalaisten perheiden ja ikäihmisten hyvinvointiin kuin Rinteen hallituksen budjetissa.

SUOMALAISTEN PERHEIDEN PUOLUSTAJAM EUR
Lapsiperheiden verotuksen keventäminen (lapsivähennyksen palauttaminen)65
Kotihoidontuen korottaminen35
Vauvarahan pilotointi10
Perheellisten opiskelijoiden huoltajakorotuksen kaksinkertaistaminen5
Koulujen ryhmäkokojen pienentäminen5
Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien parantaminen5
Vanhustenhoidon parantaminen ja hoitajien määrän lisääminen50
Eläkkeiden verotuksen keventäminen30
Omaishoidon tukien kasvattaminen17
Lääkkeiden omavastuun pienentäminen10
Kotitalousvähennyksen leikkauksen peruuttaminen26
Koulukiusaamisen ja nuorten syrjäytymisen estämisen kärkihanke20
Koulut ja varuskunnat kuntoon -sisäilmahanke15
Oppisopimuskoulutuksen lisääminen7
Etsivän nuorisotyön leikkauksen peruuttaminen0,5
Käänteisen tuloveron sekä selkeämmän ja joustavamman perusturvan käyttöönoton selvittäminen

NÄIN PUOLUSTAMME SUOMALAISTEN TURVALLISUUTTA

Turvallisuus on kaikista valtion tehtävistä tärkein. Vahva maanpuolustus sekä riittävä määrä poliiseja ja muita turvallisuuden tekijöitä varmistavat sen, että isänmaa ja suomalaisten arki pysyvät turvallisina. Siniset panostaisi merkittävästi enemmän suomalaisten turvallisuuteen kuin Rinteen hallitus tai yksikään oppositiopuolue.

Sisäistä turvallisuutta takaavat ammattilaiset ansaitsevat kaiken tukemme. Siniset kasvattaisi poliisien määrää tuhannella ja varmistaisi määrärahalisäyksin, että esimerkiksi seksuaalirikosten tutkintaa saadaan nopeutettua. Pelastuslaitoksen ja hätäkeskusten sujuvaan toimintaan on myös osoitettava rahaa. Lisäksi Rajavartiolaitos ja Tulli tarvitsevat lisää resursseja, jotta esimerkiksi huumeiden salakuljetusta voidaan tehokkaasti estää. 

Rinteen hallitus on leikkaamassa sopimussotilaista, eikä tue maamme itsenäisyyden takaavia Puolustusvoimia riittävästi. Sinisten suunta toinen: Puolustusvoimien resursseja tulee kasvattaa merkittävästi ja osoittaa tukea esimerkiksi vapaaehtoiseen maanpuolustukseen.

Maanpuolustuksemme rakentuu yleisen asevelvollisuuden varaan, joten varusmiesten asemaa on parannettava palauttamalla kotiuttamisraha. Lisäksi Siniset haluaa selvittää, voitaisiinko asevelvollisuuden suorittamisesta palkita verotuksen keinoin. 

SUOMALAISEN TURVALLISUUDEN PUOLUSTAJAM EUR
Poliisien määrän ja toimintamenojen lisääminen75
Puolustusvoimien toimintamenot40
Rajavartiolaitos15
Pelastuslaitos ja hätäkeskukset10
Varusmiesten kotiuttamisrahan palauttaminen8
Tulli7
Sopimussotilaiden leikkauksen peruuttaminen ja määrän lisääminen3
Maanpuolustusveron tai -veronkevennyksen selvittäminen
Varusmiespalvelus kerryttämään eläkettä

NÄIN PUOLUSTAMME KOKO SUOMEA

Maaseutu antaa isänmaallemme kasvot ja kansakunnallemme ruuan. Valitettavasti Rinteen hallitus on kurjistamassa suomalaista maaseutua ja vaarantamassa lähituotannon, huoltovarmuuden ja pienten paikkakuntien elinvoimaisuuden. 

Siniset peruisi polttoaineveron korotuksen, sillä autoilu on monelle välttämättömyys työssäkäymiseen ja arjen asiointiin. Samalla palauttaisimme romutuspalkkion ja keventäisimme autoveroa, jotta yhä useammalla olisi varaa entistä turvallisempaan autoon. Kulkuväylien kunnostamiseen on myös panostettava enemmän rahaa, ja lisäksi osoitettava erityismääräraha pienviljelijöiden ja lähiruokatuotannon tukemiseen. 

Keventäisimme reilusti työn verotusta pieni- ja keskituloisilta, koska mielestämme työntekijä on palkkansa ansainnut. Pienyrittäjät ympäri Suomea pitävät talouttamme pystyssä, ja yrittäjyyteen on kannustettava verotusta keventämällä. Haluamme myös toteuttaa selvityksen etätyön edistämisestä, sillä tulevaisuudessa se on yksi merkittävä tapa säilyttää työpaikkoja koko Suomessa ja edistää alueiden tasa-arvoa.

KOKO SUOMEN PUOLUSTAJAM EUR
Polttoaineveron korotuksen peruuttaminen105
Työn verotuksen keventäminen pieni- ja keskituloisille100
Pienviljelijöiden ja lähiruokatuotannon tukeminen55
Autoveron keventäminen50
Teiden kunnostaminen25
Pienyrittäjien alv-alarajan korottaminen25
Työllisyyspalveluiden parantaminen ja osatyökykyohjelma10
Romutuspalkkion palauttaminen5
Selvitys etätyön mahdollisuuksien parantamisesta Suomessa

YHTEENSÄ PANOSTUKSIA RINTEEN HALLITUKSEEN VERRATTUNA

833,5 miljoonaa euroa

NÄIN PUOLUSTAMME KESTÄVÄÄ HYVINVOINTIA

Sinisten vaihtoehtobudjetissa panostetaan selvästi lisää perheisiin, turvallisuuteen ja maaseudun elinvoimaan. On selvää, että rahaa ei kasva puussa, eikä velaksi elämistä voi kohtuuttomasti jatkaa. Siksi on etsittävä ennakkoluulottomasti säästöjen ja tulojen lähteitä, jotta tärkeimpien asioiden rahoitus voidaan turvata.

Siniset ei ole joidenkin oppositiopuolueiden tavoin lähtenyt väittämään kertaluontoisia tuloja kestäviksi ratkaisuiksi tai esittämään tulonlähteitä, jotka ovat mahdottomia toteuttaa. Sen sijaan toteutamme järkeviä säästöjä, jotka eivät kosketa pienituloisimpia suomalaisia vaan esimerkiksi vanhoja puolueita ja niiden eturyhmiä sekä yhteiskunnan kannalta toissijaisia tehtäviä. Yhteenlaskettuna Sinisten vaihtoehtobudjetissa velkaa otetaan 257 miljoonaa euroa Rinteen hallitusta vähemmän. 

NÄIN RAHOITAMME PANOSTUKSETM EUR
Uusien työllisyystoimien vaikutus*210
Yritystuet (mm. viihdemerenkulku)50
Puoluetuen leikkaaminen16
Ministerien ja avustajien palkkojen leikkaaminen6
Poliittisten nuorisojärjestöjen tukien leikkaaminen3
Kansanedustajien avustajien palkkojen korotuksen peruuttaminen1,5
Kaivosveron käyttöönotto18
Hallinnon digitalisoinnista syntyvät säästöt50
Kivihiilen täsmäverotuksen korottaminen ja kannattamattomien energiamuotojen subventoinnin vähentäminen125
Ay-jäsenmaksujen verovähennysoikeuden poistaminen200
Työmarkkinajärjestöjen sijoitusten verovapauden poistaminen35
Svenska Finlands folktingin valtionavustuksen leikkaaminen0,5
Suursäätiöiden verotus (pl. koulutus ja tutkimus)50
Maahanmuuton kustannusten hillintä Sinisten maahanmuutto-ohjelman mukaisesti170
Kehitysavun korotuksen peruuttaminen ja uudistaminen markkina- ja osaamisvientikeskeisemmäksi150
Opiskelijoiden työnteon lisääntyminen opintotuen tulorajoja korottamalla6

*paikallinen sopimisen laajentaminen, työn verotuksen keventäminen, käänteinen tulovero, etätyön edistäminen, oppisopimuskoulutus, kotitalousvähennyksen leikkauksen peruuttaminen, start-up ja asiantuntijatyöluvat, investoinnit, pienyrittäjien alv-alarajan korottaminen, työllisyyspalvelujen parantaminen

YHTEENSÄ TULOJA RINTEEN HALLITUKSEEN VERRATTUNA

1091 miljoonaa euroa 

VELKAA RINTEEN HALLITUKSEEN VERRATTUNA

257,5 miljoonaa euroa vähemmän