Sinisten Elovaara: Sisuviisumi lahjakkaille maahanmuuttajille

Sinisten Elovaara: Sisuviisumi lahjakkaille maahanmuuttajille

Sinisten kansanedustaja Tiina Elovaara on jättänyt eduskunnassa lakialoitteen, joka sisältää esityksen muutoksesta ulkomaalaislakiin. Elovaara ehdottaa, että oleskelulupaa hakevilla maahanmuuttajilla olisi mahdollisuus osoittaa oleskelukelpoisuutensa aktiivisen ja onnistuneen kotoutumisen perusteella, ja heille voitaisiin myöntää ns. sisuviisumi.

”Yhteiskuntaan integroituminen on monivaiheinen prosessi, joka vaatii oleskelulupaa hakevalta henkilöltä motivaatiota ja kovaa työtä. Suorittamalla yhteiskunnan asettamia velvoitteita kuten kielen opiskelua, aktiivista työnhakua ja rikkeetöntä elämää tulisi oleskelulupaa hakevalla olla mahdollisuus osoittaa nämä onnistuneen kotoutumisen meriitit”, Elovaara toteaa lakialoitteessa.

Tällä hetkellä turvapaikkamenettelyssä ei arvioida sitä, minkälaisia töitä tai koulutusta hakija on suorittanut. Elovaara pitää yhteiskunnan varojen hukkaamisena sitä, että motivoituneet ja aktiiviset ihmiset karkotetaan pitkän hakuprosessin päätteeksi huomioimatta heidän saavutuksiaan ja sitoutumistaan.

”Esimerkiksi suomalaisen lukion suorittanut oleskelulupaa hakeva opiskelija on aktiivisesti kouluttautunut suomalaisen yhteiskunnan asettamien koulutustavoitteiden mukaisesti. Suomalaista lukiota ei voi suorittaa, ellei opettele suomen kieltä. Opiskelun yhteydessä muodostuu erilaisia siteitä, jotka edesauttaisivat maahanmuuttajataustaisen tulevaisuutta Suomessa”, Elovaara perustelee.

”Tässä tapauksessa, jos oleskelulupaa hakeva saa karkotuspäätöksen, on Suomen yhteiskunnalta mennyt käytännössä valtion varoja hukkaan, kenenkään hyödyntämättä niiden maksimaalista potentiaalia.”

Työ- ja elinkeinoministeriön maahanmuuttoyksikön mukaan turvapaikanhakijoiden potentiaali ymmärretään, mutta työ- ja elinkeinoministeriön piiriin henkilö tulee vasta siinä vaiheessa, kun oleskelulupa jo on. Ehdotetulla pykälän muutoksella henkilöä voitaisiin tarkastella jo ennen kuin hän on saanut oleskeluluvan. Näin ollen suurempi määrä potentiaalia omaavia ja lahjakkaita ihmisiä voisi saada oleskeluluvan Suomesta.

Viestin alla Elovaaran lakialoite kokonaisuudessaan.

Lisätietoja:
Tiina Elovaara
050-386 8706


LAKIALOITE OLESKELULUVAN MYÖNTÄMISESTÄ

laiksi ulkomaalaislain 52 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Lakialoite sisältää esityksen muutoksesta ulkomaalaislain 4 luvun 52 §:ään. Maahanmuuttoviraston oleskeluluvan saamisen kriteereille esitetään muutosta ottaa käyttöön inhimillisestä syystä sovellettava oleskeluluvan saaminen. Muutos oikeuttaisi oleskelulupaa hakevalle maahanmuuttajalle mahdollisuuden osoittaa oleskelukelpoisuutensa aktiivisen ja onnistuneen kotoutumisen perusteella.

Yhteiskuntaan integroituminen on monivaiheinen prosessi, joka vaatii oleskelulupaa hakevalta henkilöltä motivaatiota ja kovaa työtä. Suorittamalla yhteiskunnan asettamia velvoitteita kuten kielen opiskelua, aktiivista työnhakua ja rikkeetöntä elämää tulisi oleskelulupaa hakevalla olla mahdollisuus osoittaa nämä onnistuneen kotoutumisen meriitit.

Nykyisessä pykälässä huomioidaan Suomeen syntyneiden siteiden näkökulma, se voi tarkoittaa esimerkiksi avioliiton solmimista tai perheenlisäystä. Suhteiden muodostaminen vaatii aikaa ja uhrauksia. Yhtä lailla ammatillinen kouluttautuminen tai Suomen kielen opiskelu vaatii henkilökohtaisia resursseja, jotka vievät oleskelulupaa hakevalta aikaa muista asioista pois. Oleskelulupaa hakevalla on rajallisesti resursseja ja aikaa rakentaa kaikkia mahdollisia elämiseen liittyviä osa-alueita.

Maahanmuuttajien integroinnista aiheutuu väistämättömiä kuluja valtiolle. Oleskelulupahakuprosessin aikana hakija käyttää valtion julkisia palveluita kuten terveydenhuoltoa, koulutuspalveluita ja sekä muita yhteiskunnalliseen integroitumiseen liittyviä palveluita. Kaikista näistä aiheutuu kuluja aina siihen asti, kunnes päätös oleskeluluvan saamisesta tai epäämisestä on muodostettu.

Oleskeluluvan hakijaan kuluu ennakoimaton määrä valtion varoja. Aktiivinen ja onnistunut oleskelulupaa hakenut ihminen voi lunastaa valtion sijoituksen saamalla oleskelupaikan perustuen menestyneeseen kotouttamisprosessiin. Nykyisen pykään mukaan oleskelulupaa hakeva ei voi osoittaa meriittejään maahanmuuttovirastolle sekä tuomioistuimelle.

Esimerkiksi suomalaisen lukion suorittanut oleskelulupaa hakeva opiskelija on aktiivisesti kouluttautunut suomalaisen yhteiskunnan asettamien koulutustavoitteiden mukaisesti. Suomalaista lukiota ei voi suorittaa, ellei opettele suomen kieltä. Opiskelun yhteydessä muodostuu erilaisia siteitä, jotka edesauttaisivat maahanmuuttajataustaisen tulevaisuutta Suomessa.

Tässä tapauksessa, jos oleskelulupaa hakeva saa karkotuspäätöksen on Suomen yhteiskunnalta mennyt käytännössä valtion varjoja hukkaan, kenenkään hyödyntämättä niiden maksimaalista potentiaalia.

Tällä hetkellä turvapaikkamenettelyssä ei arvioida sitä minkälaisia töitä tai koulutusta hakija on suorittanut.

Hallituksen maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa työperusteista maahanmuuttoa tulisi vahvistaa. Ohjelma linjaa toimia, joilla houkutellaan kansainvälisiä osaajia, jotka edistävät työvoiman maahanmuuttoa ja sitä tukevaa kotoutumista ja hyviä väestösuhteita eri väestöryhmien välillä.

Jos tavoitteena on tunnistaa ja hyödyntää nykyistä tehokkaammin maassa jo asuvien maahanmuuttajien työvoima- ja osaamispotentiaali, sen voisi tunnistaa jo kotoutumisen aikana.

Työ- ja elinkeinoministeriön maahanmuuttoyksikön mukaan turvapaikanhakijoiden potentiaali ymmärretään, mutta työ- ja elinkeinoministeriön piiriin henkilö tulee vasta siinä vaiheessa, kun oleskelulupa jo on.

Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta hyväksyy seuraavat lakiehdotukset:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaalaislain (30.4.2004/301) 4 luvun 52 §:ää seuraavasti:

1.

Laki

ulkomaalaislain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaalaislain (30.4.2004/301) 4 luvun 52 §:ää seuraavasti:

4 luku

Oleskelu

52 §

Oleskeluluvan myöntäminen yksilöllisestä inhimillisestä syystä

”Suomessa olevalle ulkomaalaiselle myönnetään jatkuva oleskelulupa, jos oleskeluluvan epääminen olisi ilmeisen kohtuutonta hänen terveydentilansa, Suomeen syntyneiden siteiden, aktiivisen ja onnistuneen kotoutumisen tai muun yksilöllisen inhimillisen syyn vuoksi, kun erityisesti otetaan huomioon olosuhteet, joihin hän joutuisi kotimaassaan, tai hänen haavoittuva asemansa.”
Tämä laki tulee voimaan 10 päivänä lokakuuta 2018.

Helsingissä 10.10.2018

_______________________________
Tiina Elovaara /sin