Sosiaali- ja terveysministeri Mattila: Osallistavan sosiaaliturvan keinot saatava käyttöön

Sosiaali- ja terveysministeri Mattila: Osallistavan sosiaaliturvan keinot saatava käyttöön

Keskustelu osallistavasta sosiaaliturvasta voitaneen tiivistää huoleen pitkäaikaistyöttömistä, työelämästä kokonaan syrjään jääneistä työikäisistä ja heistä, jotka ovat jääneet jopa vuosiksi viimesijaisen toimeentulotuen varaan. Tarvitsemme uudenlaisia toimintamalleja, jotta vaikeassa asemassa olevat työikäiset saisivat nykyistä enemmän ja varhemmin tukea ja apua. Työelämään johtavilla poluilla on aivan liikaa esteitä raivattavaksi silloin, kun elämäntilanne on vaikea. Mutta mahdotonta se ei saisi olla, tarvitaan aikuissosiaalityötä kansalaisten tueksi.

Tämän vuoden alussa käynnistyi sosiaali- ja terveysministeriön kokeilu osallistavasta sosiaaliturvasta. Kokeilussa luodaan aikuissosiaalityöhön palveluja, joissa sosiaalityölle annetaan nykyistä enemmän välineitä tukea pitkään työttömänä olleita. Kokeilun tavoitteena on parantaa työelämän ulkopuolella olevien ihmisten osallisuutta, hyvinvointia, työelämävalmiuksia ja ehkäistä syrjäytymistä.

Osallistavan sosiaaliturvan hankkeessa on mukana kuusi kuntaa. Niissä kehitetään uudenlaisia toimintamuotoja heille, joiden työllistyminen on vaikeaa tai jopa lähes mahdotonta. Pitkittyneen työttömyyden johdosta osa asiakkaista on pudonnut tulottomiksi. He ovat erityisen haavoittuvia pienillekin elämän kriiseille. Näiden ihmisten tilanne voi kurjistua entisestään esimerkiksi sairauden, vamman tai muun toimintakyvyn aleneman vuoksi. Tällaisissa tilanteissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimiva ja viivytyksetön yhteistyö on ratkaisevan tärkeää.

Asiakkailla on esimerkiksi mahdollisuus päästä aiempaa perusteellisempaan sosiaalisen toimintakyvyn, työkyvyn, terveydentilan ja kuntoutustarpeiden selvitykseen. Hankkeessa myös törmäytetään asiakaslähtöistä, osallistavaa työtapaa palvelujärjestelmän rakenteisiin. Näin pyritään raivaamaan ja ainakin tekemään näkyväksi eri sektoreiden, toimijoiden ja toimintakulttuurien välisiä esteitä ja kynnyksiä. Koska sosiaalityöntekijä tuntee ja tietää asiakkaansa, hänen sanansa painaa myös esimerkiksi työllisyyspalveluista päätettäessä.

Elämä ei aina mene kuten suunniteltua. Joskus ovet työelämään eivät vain yrittämisestä huolimatta aukea. Tekijät, joihin ihminen ei välttämättä voi itse mitenkään vaikuttaa, lannistavat ja vaikeuttavat pyrkimyksiä. Tärkeää osallistavan sosiaaliturvan hankkeessa onkin saada aikaan muutoksia, jotta asiakkaan eteneminen koulutus- ja työllisyyspolkuihin ei jäisi kiinni viranomaisten toimintojen yhteen sovittamattomuudesta.

Hanke tuottaa arvokasta tietoa etuus- ja palvelujärjestelmien yhteensovittamisen haasteista. Kunnissa olevia koordinaattoreita kannustetaan tunnistamaan ja ratkaisemaan erilaisia toimintojen kipupisteitä, joita asiakkaiden asioinneissa on havaittu. Koordinaattorit kokoavat viranomaistoimijoita yhteen paikallisesti ja alueellisesti ja etsivät yhdessä ratkaisuja. Näin vahvistamme myös rakenteellista muutosta sosiaalityössä luoden uusia vaikuttamisen tapoja.

Tärkeänä tavoitteena on myös lisätä ihmisten osallisuusmahdollisuuksia. Paikallista yhteisötyötä, uusia toiminnallisia ryhmiä ja tapaamistiloja suunnitellaan kaikilla kokeilupaikkakunnilla.
Hyödynnetään vahvasti luottamukseen, ihmisten kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen pohjautuvia toimintatapoja. Tavoitellaan kunnianhimoisesti entistä parempia malleja syrjäytymisen ja eriarvoisuuden torjumiseksi, miten voisimme madaltaa palvelujen välisiä rajapintoja.

Kokeilu on vasta aluillaan, mutta jo tässä vaiheessa on kuitenkin ilmeistä, että sosiaalityötä kannattaa vahvistaa ja että sen tiiviillä yhdessä tekemisellä terveydenhoidon ja työllisyyspalvelujen kanssa voidaan saada paljon aikaan. Tulevia maakuntia ajatellen kokeilun ajankohta on mitä parhain. Nyt saamme eväitä hyödynnettäväksi uusissa rakenteissakin.

Pirkko Mattila
Sosiaali- ja terveysministeri
Sinisten kansanedustaja