SININEN LINJA SOSIAALITURVAAN

Lataa koko sosiaaliturvaohjelma pdf-muodossa TÄÄLTÄ

Sininen politiikka vahvistaa tavallisen suomalaisen taloudellista asemaa ja ylläpitää tasa-arvoista yhteiskuntamallia. Kaikkein heikoimmassa asemassa oleville annetaan perusturvaa ilman ylimääräistä byrokratiaa. Matalapalkkaisille maksetaan palkkansa päälle käänteistä tuloveroa, joka tekee työnteosta aina kannattavaa.

Siniset ovat Suomen uudistaja. Hyvinvoinnin ylläpitäminen vaatii tukijärjestelmien jatkuvaa päivittämistä. Työn murros pakottaa sosiaaliturvan ottamaan huomioon joustavasti erilaiset työn muodot. Sosiaaliturvamallin pitää olla työntekoa mahdollistava eikä estävä. Ainoa mahdollisuus pitää yllä hyvää sosiaaliturvan tasoa on kansalaisten oikeuksien ja velvollisuuksien tasapaino.

Siniset tahtovat perusturvaa, joka toimii huonojen aikojen turvaverkkona, mutta kannustaa samalla henkilökohtaiseen vastuun kantamiseen. Ensisijainen vastuu omasta elämästään on aina yksilöllä itsellään. Vastaavasti apua tarvitessaan kansalaisen on saatava sosiaaliturva ilman odottelua ja byrokratiaa. Tämän saavuttamiseksi on uskallettava uudistaa vanhat toimimattomat rakenteet.

Sinisten päälinjat sosiaaliturvasta

Klikkaamalla allaolevia ruutuja pääset lukemaan avauksistamme tarkemmin.

Mikä on Sininen perusturva?

Sininen perusturva on työkykyisille ja -ikäisille tarkoitettu sosiaaliturvamalli. Se rakentuu käänteisen tuloveron idealle, jossa useita eri sosiaaliturvan tukimuotoja yhdistetään yhdeksi perustueksi. Perustukeen yhdistetään ainakin asumistuki, peruspäiväraha, työmarkkinatuki sekä osin toimeentulotuki. Perusturva vastaa nykyisiä tukitasoja ja sen päälle on mahdollista saada ansiosidonnaista päivärahaa, joka samalla muutetaan kaikkia palkansaajia koskevaksi etujärjestöjäsenyyksistä riippumatta. Nykyisenkaltaista toimeentulotukea maksetaan niille, jotka eivät pysty osallistumaan työmarkkinoille.

Tuki vähenisi palkkatulojen kasvaessa niin, että yhdenkin työtunnin vastaanottaminen on aina taloudellisesti kannattavaa. Tuen saanti edellyttää aktiivista työnhakua tai osallistumista viranomaisten osoittamiin tukitöihin ja muihin palveluihin. Nykyistä sekavaa työttömyysturvan karenssijärjestelmää uudistetaan ja karenssien määrää vähennetään niin, että työttömän velvoitteena on ennen kaikkea työnhaku.

Perustuen oheen rakennetaan osallistumistuki, jota saavat vaikeasti työllistyvät, kuten esimerkiksi pitkäaikaistyöttömät ja  päihdeongelmaiset. Osallistumistuen piirissä oleville ei olisi perustuen tapaista työnhakuvelvoitetta, vaan velvoite osallistua työvoimaviranomaisten järjestämiin tukitöihin tai työharjoitteluun. Nämä tukityöt ovat luonteeltaan pieniä yleishyödyllisiä töitä.  Hyväksyttävät tukityöt käydään läpi, jotta varmistetaan, etteivät ne vähennä normaalin palkkatyön kysyntää.

Työllisyys- ja sosiaalipalveluiden henkilöresursseja lisätään, jotta laadukas henkilökohtainen palvelu voidaan taata. Kaikkien palveluiden tarkoituksena on rakentaa mahdollisimman nopea polku takaisin työelämään. Malli toimii reaaliaikaisen tulorekisterin kanssa, jotta työnteko onnistuu ilman byrokratialoukkuja.

Käänteisen tuloverotuksen perusperiaate: jokainen tehty työtunti lisää käteen jääviä tuloja.

 

Sinisten esityksiä sosiaaliturvasta:

  • Otetaan käyttöön käänteinen tulovero. Otetaan käyttöön verotuksen ja sosiaaliturvan yhdistelmä, jossa pienituloisten työntekijöiden ansioita lisätään sosiaaliturvan keinoin.
  • Ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha kuuluu kaikille. Poistetaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan kassajäsenyysehto. Uudistetaan työttömyyskassajärjestelmä.
  • Työkyvyttömät oikeiden palvelujen piiriin. Muodostetaan parempi kuva työkyvyttömistä ja taataan heille yksilölliset ja tehokkaat kuntouttavat palvelut kortiston sijaan.
  • Uudistetaan yrittäjien ja yrittäjien perheenjäsenten sosiaaliturva. Lopetetaan yrittäjien perheenjäsenten ja lähisukulaisten rinnastaminen yrittäjiksi.
  • Parannetaan omaishoitajien asemaa. Omaishoidontuki on sidottava ansiotasoindeksiin. Omaishoitajien vapaapäiviä ja muita tukitoimia on lisättävä.
  • Alennetaan pienituloisten lääkekustannuksia. Vuotuista lääkekattoa on laskettava, jotta helpotetaan erityisesti paljon lääkkeitä tarvitsevien tilannetta.
  • Korotetaan takuueläkettä ja tehdään eläkejärjestelmästä oikeudenmukainen. Pienempiin työ- ja kansaneläkkeisiin tehdään tasokorotus. Takuueläkkeiden korotuslinjaa on jatkettava. Tulevissa eläkeratkaisuissa on huomioitava sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus. Perhe-eläkejärjestelmä on saatettava vastaamaan nykyajan perheiden tarpeisiin.
  • Uudistetaan asumistuki. Yhdistetään asumistukijärjestelmä osaksi perusturvaa. Tuetaan edullisten asuntojen tuotantoa.

Sinisten sosiaaliturvaohjelma on hyväksytty puoluevaltuuston kokouksessa 24.3.2018.