Tietosuojaseloste

Rekisterin ylläpitäjä

Sininen tulevaisuus rp

PL 214

00101 Helsinki

 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Matti Torvinen

[email protected]

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito jäseniin ja toiminnasta kiinnostuneisiin ja puolueen toiminnasta tiedottaminen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat rekisteröidyn antama suostumus sekä rekisterinpitäjän lakisääteinen velvollisuus pitää jäsenistään jäsenrekisteriä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan pääasiassa rekisteröidyn itsensä antamia tietoja. Jäsenten osalta näitä tyypillisesti ovat mm.

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Syntymäaika
 • Vaalipiiri
 • Kiinnostus ehdokkaaksi
 • Suosittelija
 • Puhelinnumero
 • Kotipaikka
 • Jäsenmaksuun liittyviä tietoja
 • Muuhun maksuliikenteeseen liittyviä tietoja

Sinisen tulevaisuuden sähköpostilistalle liittyneistä tallennetaan heidän antamansa sähköpostiosoite sekä rekisteröidyn niin halutessa myös muita tietoja, kuten nimi, kiinnostus ehdokkaaksi, kotipaikka, aiempi viestintä sekä mahdollisesti muita, rekisteröidyn antamia tietoja. Näiden käyttäjien verkkokäyttäytymistä seurataan tavanomaisin verkkoseurantatyökaluin niin, että tiedot voidaan tarvittaessa palauttaa yksittäiseen sähköpostiosoitteeseen. IP-osoitteita käyttäjistä ei tallenneta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, tapahtumista ja muista tilanteista, joissa rekisteröity luovuttaa tietojaan. Lisäksi verkkosivujen kävijöitä seurataan tavanomaisin kävijäseurantatyökaluin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan tarvittaessa ja lain salliessa siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, jos se on tarkoituksenmukaista.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internetissä, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidylle pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).